Tomův slovníček často používaných anglických obchodnických výrazů

v

,

od

Sdílet

ABANDON – (1) Rozhodnutí neprodat či neproměnit do futures kontraktu nakoupenou opci před její expirací. (2) Co 90% nových obchodníků udělá se svými nadějemi na úspěšné profesionální obchodování.

ACTUALS – (1) Vlastní komodita, nikoli futures kontrakt na ni. (2) Co vám řekne váš broker na dotaz, kolik „actually“ zbylo na vašem účtu.

AT THE MARKET – takto formulované příkazy prodat či nakoupit ATM budou exekuovány okamžitě floor makléřem za současnou nejlepší možnou cenu na trhu.

BACK TESTING – (1) Nasazení nového obchodního systému na stará historická data za účelem zjistit, jak úspěšně bude strategie fungovat. (2) Opatrné zvednutí jedné tašky s nákupem, předtím, než zvednete i tu druhou.

BEAR – (1) Ten kdo věří, že cena bude klesat. (2) Kožešina před vaším krbem.

BEAR MARKET – Když tržní podmínky předpokládají směr cen dolů, a ceny skutečně dolů klesají. Běžně se považuje za bear market 20% pokles ceny a více.

BID – nabídka ke koupi specifické komodity v určitém množství za určitou cenu.

BOLLINGER BANDS – (1) Obchodní pásma nad a pod jednoduchými klouzavými průměry. Tato pásma mohou být použita k určení overbought/oversold úrovní, k určení cílových pohybů trhu, k umístění stop loss úrovně atd. (2) Rockové skupiny založené v Bollingeru, stát Idaho, USA.

BREAK – Ostrá, rychlá změna ceny.

BROKER – (1) Registrovaný reprezentant, buďto správce účtu nebo floor makléř, který je zodpovědný akceptovat a exekuovat váš obchodní příkaz. (2) Termín popisující mnoho nových rádoby obchodníků, kteří nevědí, co dělají.

BULL MARKET – Opačně od bear marketu, trh při vzestupu cen.

CALL OPTION – Opce dávající kupci právo, nikoli však povinnost, nastoupit LONG pozici na daném trhu.

C.F.T.C. – Commodity Futures Trading Commission – Americký Úřad pro Komoditní Obchody.

CLOSE – (1) Časový úsek na konci obchodovací seance, kdy všechny příchozí příkazy jsou exekuovány za tuto uzavírací cenu. (2) Co udělá brokerský dům s vaším obchodním účtem, nepošlete-li na něj včas požadovanou částku.

COMMISSION – Poplatek, marže, komise, – poplatek za nákup či prodej futures kontraktu nebo opce vašemu brokerovi. Jedna komise zahrnuje jeden kompletní obchod, tj. nákup + prodej (tzv. roundturn).

CONTRACT MONTH – Měsíc, ve kterém jsou příslušné futures kontrakty vypořádány dodáním/odběrem faktické komodity, jinými slovy kdy vyprší platnost těchto futures kontraktů.

DAY ORDER – Obchodní příkaz, který automaticky vyprší na konci dne, pokud nebyl tento den exekuován.

DAY TRADE – Obchod, který je uzavřen stejný den, kdy byl otevřen.

DELIVERY NOTICE – (1) Obsílka k převzetí/dodání specifické komodity v daném množství při vypořádání futures kontraktů. (2) Pár zbývajících dní k nalezení vhodného místa pro uskladnění té fůry sojových bobů, co ji v pátek přiveze kamion před váš dům.

DISPOSABLE INCOME – Nikdy jsem neměl takovýto druh příjmu, takže nemám nejmenší potuchy, co to může znamenat.

EQUITY – Dolarová hodnota vašeho obchodního účtu.

EXERCISING AN OPTION – Vstup na trh proměnou držené opce ve futures kontrakt na úrovni STRIKE price nebo kdekoli nad touto úrovní (v případě držené call opce), anebo kdekoli pod touto úrovní (v případě držené put opce).

EXPIRATION DATE – (1) Datum, kdy držená opce vyprší na platnosti. (2) Datum, kdy tato opce, nebýt její expirace, by začala dramaticky nabývat na hodnotě…

FADE – (1) Záměrný obchod uskutečněný opačným směrem, než udávají technické signály. (2) Staré džínsy a vzpomínky.

FIBONACCI RETRACEMENTS – Pořadí čísel začínajících číslem 1, ve kterém se každé další číslo v řadě rovná součtu předchozích dvou čísel. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 atd. Obvykle se používá k prognóze pohybu cen.

FIRST NOTICE DAY (FND) – První den, kdy může být zaslána obsílka o dodání faktické komodity oproti vypršivšímu futures kontraktu. Spekulant musí zlikvidovat veškeré své LONG pozice před FND.

FLOOR TRADER – Člen Burzy, který exekuuje obchodní příkazy na svůj vlastní účet svojí osobní přítomností v obchodní aréně – pitu Burzy. Též se nazývá „local“.

FUTURES – Termín používaný pro všechny komoditní kontrakty, které se obchodují před faktickým dodáním komodity v budoucnu.

GAP – (1) Cenové rozpětí, ve kterém se neuskutečnil žádný obchod. (2) Proslulý řetězec butiků prodávající zbytečně drahou módu.

GTC (GOOD TILL CANCELED) – Instrukce brokerovi, aby držel obchodní příkaz otevřený až do doby, kdy bude buďto exekuován anebo příkazcem zrušen.

HEAD AND SHOULDERS – (1) Formace na cenovém grafu, která svými třemi vrcholy připomíná hlavu a ramena. Nejdříve cena vystoupá a vytvoří první vrchol (levé rameno), klesne zpět aby opět vystoupala vzhůru a vytvořila nejvyšší vrchol (hlavu), opět klesla dolů, poté opět vystoupala a vytvořila třetí vrchol, ne již tak vysoký jako předcházející, a utvoří tak pravé rameno, a zpět klesne dolů. H&S vrcholová formace se obvykle vytvoří po podstatném cenovém vzestupu (bull trendu), a charakterizuje změnu cenového trendu. (2) Šampón proti lupům.

HEDGING – Ochrana proti nepříznivému pohybu ceny použitím opačné obchodní transakce, např. jištění futures kontraktu nákupem opačné opce (tj. long futures + put, nebo short futures + call). Farmáři, majitelé a zpracovatelé komoditních surovin se běžně jistí proti riziku nepříznivé změny na cash komoditním trhu vstupem do příslušného množství futures pozic.

INSIDE DAY – (1) Den, jehož celkové obchodované cenové rozpětí je menší než celkové cenové rozpětí předešlého dne. (2) Den strávený na příjemné pohovce nicneděláním.

INTERNAL FINANCING – Samofinancování marginu přidávaných kontraktů použitím profitu kontraktů již dříve zakoupených/prodaných.

LAST TRADING DAY (LTD) – (1) Absolutně poslední obchodní den, po němž se zbývající závazky vypořádávají dodáním/odběrem fyzické komodity. Spekulant musí zlikvidovat veškeré své SHORT pozice před LTD. (2) Taktéž poslední den, kdy je nováčkovi dovoleno obchodovat, než se dopustí fatální chyby která vyčistí jeho obchodní účet.

LEVERAGE – Pákový efekt, investice malé sumy za účelem vydělání velké sumy peněz.

LIMIT – Maximálně přípustný cenový nárůst/pokles příslušné komodity během jednoho obchodního dne; během těchto limitních pohybů je nemožné vstoupit na trh či vystoupit z trhu.

LIQUIDATION – (1) Uzavření pozice prodejem kontraktu v LONG pozici, nebo nákupem kontraktu v SHORT pozici. (2) Výprodej soukromého majetku neúspěšného komoditního obchodníka za likvidační ceny.

LIQUIDITY – Likvidní trh je takový, který dovolí snadno vstoupit na pozici či vystoupit z pozice za určenou cenu či velmi blízko této ceny. Aby byl trh likvidní, potřebuje velké množství obchodníků ochotných prodávat a nakupovat – tuto likviditu indikuje OPEN INTEREST.

LONG – Long pozice vznikne nákupem futures kontraktu.

LOT – (1) Další termín pro „kontrakt“. (2) V Americe se též používá pro parkování.

MARGIN – Suma peněz, deposit, záloha, zablokovaná brokerem po dobu, kdy je obchodník v otevřené pozici.

MARGIN CALL – (1) Pokud finanční prostředky na obchodníkově účtu nestačí pokrýt závazky všech otevřených pozic, je obchodník nucen buďto okamžitě poskytnout potřebnou finanční částku anebo vystoupit z potřebného množství otevřených pozic. (2) Častá příčina obchodníkových žaludečních vředů. (3) Been there, done that.

NAKED OPTION – (1) Prodaná opce nekrytá držením příslušného futures kontraktu. (2) Něco pro sobotní noc mezi svolnými dospělými.

OFFER – Indikuje vůli prodat za určitou cenu – opak viz BID.

OPEN – Krátký časový úsek na začátku obchodování, kdy všechny nashromážděné příkazy jsou exekuovány za „otevírací“ cenu.

OPEN INTEREST – Součet všech uskutečněných obchodních transakcí prodej/koupě. Pro každého kupce musí existovat prodávající. Např. open interest 10,000 znamená, že daného dne bylo exekuováno 10,000 long i short pozic.

OPEN ORDER – viz GTC order.

PIT – (1) Aréna na burze, kde se děje vlastní obchodování. Též se nazývá „ring“. (2) Agresivní plemeno psa.

POINT VALUE – Hodnota minimální jednotky obchodované komodity, určená Burzou. Odvisí od velikosti kontraktu.

POSITION – Existuje buďto dlouhá nebo krátká pozice. Viz LONG / SHORT.

PREMIUM – Nákupní cena a hodnota opce.

PUT OPTION – Opce dávající kupci právo, nikoli však povinnost, vstoupit SHORT pozici na daný trh.

PYRAMIDING – (1) Použití profitu otevřených futures pozic k financování marginů přidávaných kontraktů. 1, 2, 4, 8, 16, atd. (2) Nepříliš vhodná strategie pro obchodníky používající kardiostimulátor.

RALLY – Velmi rychlý vzestup ceny.

REACTION – (1) Cenový pohyb opačným směrem od stávajícího trendu. (2) To, v čem je mnoho nováčků pomalých, obrátí-li se pozice proti nim.

RESISTANCE – Cenová hladina, na které rostoucí trh narazí na prodejní tlak mnoha obchodníků, snažících se stlačit cenu zpět dolů.

RETRACEMENT – Cenový pohyb opačný od předchozího trendu.

RISK/REWARD RATIO – Potenciál zisk/ztráta.

SETTLE – Cena, za kterou Burza vyřídí všechny zbylé transakce na konci obchodní seance.

SHORT – Pozice short vznikne prodejem futures kontraktu, opakem je LONG pozice. Spekulant nejprve prodá futures kontrakt s předpokladem pozdějšího nákupu za nižší cenu. Tzv. krátká pozice se nastupuje při pohybu cen dolů.

SPECULATION – Nakupování či prodávání za účelem dosažení zisku.

SPOT PRICE – (1) Cena, za kterou je možno nakoupit/prodat danou komoditu v určeném čase a místě. (2) Náklady na vyčištění skvrny z koberce.

SPREAD – (1) Simultánní long a short pozice ve stejné nebo příbuzné komoditě. V zrninách se používá termín spread, v ostatních komoditách termín straddle. (2) Margarín.

STOP-LOSS – Příkaz opustit otevřenou pozici za určenou cenu. Stop-loss příkaz činí vždy opak toho, co činí naše otevřená pozice. Např. pokud jsme v otevřené dlouhé pozici, stop-loss příkaz bude znít na prodej.

STRANGLE – (1) Opční strategie kombinující put a call, s rozdílnou strike price a se stejnou expirací. (2) To, co bych čas od času rád udělal svému brokerovi.

STRIKE PRICE – Při nákupu opce je strike price úrovní, při níž má vlastník opce právo proměnit tuto opci ve futures kontrakt, rozhodne-li se tak.

SUPPORT – (1) Bariéra v cestě při poklesu ceny. Cenová hladina, na které klesající trh narazí na nákupní tlak mnoha obchodníků, snažících se obrátit cenu zpět nahoru. (2) Co všichni komoditní obchodníci potřebují od své rodiny, příbuzných a přátel.

TREND – (1) Tendence cenové křivky pohybovat se v jednom hlavním směru, nahoru nebo dolů. (2) Náš přítel.

VOLUME – Součet uskutečněných obchodních transakcí za všechny obchodující se měsíce v dané komoditě.

WHOOP-DE-DOO – Co zakřičíte po nervy drásajícím obchodě, když se vám podaří uzavřít pozici s maličkým profitem.

Text: Tom Řepík pro MAFRA a.s., 1999


Sdílet